NON STOP expedice zboží v období letních prázdnin.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10 IČO: 27111792, DIČ CZ27111792

č.ú. 27-4577350257/0100

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) část obsahu kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto podmínky (dále jen „Kupní smlouva“) a platí pro veškeré dodávky věcí a vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při prodeji zboží přes tento e-shop. Prodávajícím je společnost Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10 IČO: 27111792, DIČ CZ27111792 (dále jen „prodávající“). Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil těmito VOP a souhlasí s nimi
.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a souvisejícími právními předpisy.
U kupujících považované za odborné kruhy lékaři, laboranti, hygienisti, lékárny (nutná registrace na IČO)  se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
U kupujících mimo odborné kruhy (lékaři, laboranti, hygienisti, lékárny) se prodávající vyhrazuje právo změny podmínek placení, případně částečné nebo úplné odmítnutí objednávky např. v závislosti na nové legislativě.

 

. Kupujícím dle těchto VOP může být spotřebitel (fyzická nepodnikající osoba), fyzická podnikající osoba (OSVČ) nebo právnická osoba (PO). (dále jen „Kupující“)

2. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bohdan Samek ič:45988536, Šmeralova 970, Hradec Králové 5002. (dále jen: „správce“).

 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Bohdan Samek, Šmeralova 970, Hradec Králové 5002

email: info@dental-ordinace.cz

telefon:  777836737

 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto opatření nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 3. Ceny a slevy

Ceny zboží jsou konečné, uvedené v Kč včetně DPH.
V případě cen na dotaz, budou tyto sděleny v aktuální výši po telefonickém či písemném dotazu u prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od plnění objednávky v případě zdražení zboží, které není skladem a jeho cena je závislá na aktuálním kurzu měny u dovozce. Tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu po obdržení objednávky. V případě akceptace nové ceny kupujícím bude objednávka uskutečněna.

Výrobky zůstávají až do zaplacení plné ceny majetkem prodávajícího. Nedojde-li k úhradě za zboží, je prodávající oprávněn požadovat vrácení zboží kupujícím a to na jeho náklady.

Sleva na objednávky realizované přes e-shop je 5 %, tato sleva je již zohledněna v cenách uvedených u zboží na e-shopu.  Pokud budete objednávat zboží jiným způsobem ( email nebo tel.), bude platit cena běžná.

Pokud máte u nás osobní slevu, tyto slevy se nesčítají, ale bude vždy platit sleva, která je větší.

Na některé akční ceny se již žádné slevy nevztahují (včetně osobních slev).

Speciální nabídky, akční slevy jsou označené štítkem Akce vycházejí ze speciálních nabídek výrobců a vlastních speciálních nabídek, jsou platné do uvedeného data nebo do vyprodání skladových zásob. Ceny a slevy vycházejí z ceníkových cen fa Interdent

 

4. Dodací podmínky

U objednávek nad  3.000,- Kč vč. DPH je dopravné a balné zdarma.

U objednávek menších než 3.000,- Kč vč. DPH účtujeme dopravné dle sazeb:

 • GLS                         90Kč 
 • DPD                         90Kč
 • PPL                          90Kč

 

Pokud není veškeré zboží z objednávky skladem, dodá prodávající po domluvě s kupujícím ihned zboží, které je na skladě. Dlužné zboží zašle prodávající na své náklady po obdržení od výrobce.

Osobní dodání: zboží je dodáno  po domluvě jedním z našich obchodních zástupců do jednoho týdne od přijetí objednávky. Služba  funguje pouze pro lékaře a jen ve vybraných oblastech ČR: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, Jičín Poděbrady, Kolín, Kutná Hora.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: interdent@interdent.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol, ze kterého bude patrno, které výrobky byly poškozeny, a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

5. Platba za zboží

Spotřebitel mimo odborné kruhy – pouze platbou předem převodem

Odborné kruhy  –  na dobírku nebo hotově při osobním dodání nebo osobním odběru

                            –  možnost platby převodem na fakturu splatností 14 dní (nutná registrace na IČO)

 

V případě, že Prodávající eviduje u Kupujícího splatné pohledávky po termínu splatnosti, je oprávněn požadovat před dalším dodáním zboží úhradu zálohy a to až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu.

 6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 • Právo odstoupit od smlouvy na základě § 1829 NOZ má spotřebitel *, který tak může učinit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
  *Upozornění: ve smyslu § 419 NOZ je spotřebitel definován zákonem jako: "každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná", tzn. že zákon toto právo nepřiznává podnikateli, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Je-li smlouva uzavřena mezi podnikateli, je možné ji zrušit či měnit jen dohodou (§ 1759 NOZ).
 • V obou případech je nutno splnit níže uvedené podmínky:
  1. Oznámit prodávajícímu úmysl odstoupit od smlouvy
  2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií dopisu dle bodu a.
  3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.
  5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
  6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

Adresa pro vrácení zbožíInterdent s.r.o., Andělská 774/29, Olomouc  779 00.
 

 

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení určenému objektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, Praha 2, 120 00e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může taktéž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8.Závěrečná ustanovení

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP ukázala jako neplatná, neznamená to neplatnosti ostatních ustanovení či celých VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.12.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.