Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10 IČO: 27111792, DIČ CZ27111792

č.ú. 27-4577350257/0100

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) část obsahu kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto podmínky (dále jen „Kupní smlouva“) a platí pro veškeré dodávky věcí a vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při prodeji zboží přes tento e-shop. Prodávajícím je společnost Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10 IČO: 27111792, DIČ CZ27111792 (dále jen „prodávající“). Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil těmito VOP a souhlasí s nimi.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanovenímiOZ a souvisejícími právními předpisy.
U kupujících mimo odborné kruhy (registrace na IČO – lékaři, laboranti, hygienisti, lékárna) se prodávající vyhrazuje právo změny podmínek placení, případně částečné nebo úplné odmítnutí objednávky např. v závislosti na nové legislativě.

Kupujícím dle těchto VOP může být spotřebitel (fyzická nepodnikající osoba), fyzická podnikající osoba (OSVČ) nebo právnická osoba (PO). (dále jen „Kupující“)

2. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bohdan Samek ič:45988536, Šmeralova 970, Hradec Králové 5002. (dále jen: „správce“).

 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa:Bohdan Samek, Šmeralova 970, Hradec Králové 5002

email: info@dental-ordinace.cz

telefon:  777836737

 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto opatření nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 3. Ceny a slevy

Ceny zboží jsou konečné, uvedené v Kč včetně DPH.
V případě cen na dotaz, budou tyto sděleny v aktuální výši po telefonickém či písemném dotazu u prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od plnění objednávky v případě zdražení zboží které není skladem a jeho cena je závislá na aktuálním kurzu měny u dovozce. Tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu po obdržení objednávky. V případě akceptace nové ceny kupujícím bude objednávka uskutečněna.

Nároky na náhradu škody kupujícímu z důvodu neplnění jeho objednávky, bez ohledu na důvod, jsou vyloučeny.

Výrobky zůstávají až do zaplacení plné ceny majetkem prodávajícího. Nedojde-li k úhradě za zboží, je prodávající oprávněn požadovat vrácení zboží kupujícím a to na jeho náklady.

Sleva na objednávky realizované přes e-shop je 5 %. Tato sleva je již zohledněna v cenách uvedených u zboží na e-shopu.

Na akční ceny se již žádné slevy nevztahují (včetně osobních slev).

4. Dopravné a balné

U objednávek nad 2000,- Kč vč. DPH je dopravné a balné zdarma. 

U objednávek menších než 2000,- Kč vč. DPH účtujeme dopravné ve výši 90,- Kč.

V případě opakovaného dodání zboží, kdy nepřevzetí první dodávky bylo na straně kupujícího, má prodávající právo naúčtovat náklady na dopravné kupujícímu za obě dodání. V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude prodávajícím vráceno kupujícímu pouze jedno dopravné. 

5. Dodací podmínky

Zboží, které je skladem je expedováno Českou poštou nebo DHL v pracovní dny do 48 hodin od přijetí objednávky. V případě, že není veškeré zboží z objednávky skladem, dodá prodávající po domluvě s kupujícím ihned zboží, které je na skladě. Dlužné zboží zašle prodávající na své náklady po obdržení od výrobce.

Osobní dodání: zboží je dodáno  po domluvě jedním z našich obchodních zástupců do jednoho týdne od přijetí objednávky. Služba  funguje pouze pro lékaře a jen ve vybraných oblastech ČR: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Mladá Boleslav, Jičín Poděbrady, Kolín, Kutná Hora.

Osobní odběr:  na adrese: Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10, pondělí-pátek 8-16h

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: interdent@interdent.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol, ze kterého bude patrno, které výrobky byly poškozeny, a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

6. Platba za zboží

Spotřebitel mimo odborné kruhy – pouze dobírkou.

Odborné kruhy (registrace na IČO) – možnost platby bezhotovostním převodem (faktura se splatností 14 dní, po domluvě možné sjednání individuální délky splatnosti).

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující Prodávajícímu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. Právo prodávajícího uplatnit nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

Kupující není ani v případě vad zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 OZ se vylučuje.

V případě, že Prodávající eviduje u Kupujícího splatné pohledávky po termínu splatnosti, je oprávněn požadovat před dalším dodáním zboží úhradu zálohy a to až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu.

 7. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

V souladu s § 1829 odst. 1 OZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu interdent@interdent.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis. Případně je možné využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránkách e-shopu.

Nepoškozené, kompletní zboží v originálním obalu bez popisů (vč. příslušenství, záručního listu, návodu atd.) doručit do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Doporučujeme zboží pojistit. Náklady spojené s vrácením zboží uhradí kupující. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží, včetně uhrazených nákladů za dopravné, zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží na níže uvedené adrese. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání (písemný souhlas kupujícího při objednávce) a které nebylo v době objednávky skladem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady spojené s vrácení zboží kupujícímu.

V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, má prodávající právo tuto sníženou hodnotu zohlednit ve vrácené částce kupujícímu při odstoupení od smlouvy. Důvod a výpočet ponížení vracené částky bude kupujícímu prodávajícím zaslán písemně.

Adresa pro vrácení zboží:

Interdent s.r.o., Foerstrova 12, 100 00 Praha 10

 8. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost (OSVČ, PO)

Kupující je povinen dodané Zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání a vady, které mohl a/nebo měl zjistit při této prohlídce, oznámit Prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání Zboží. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat vady Zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek se vylučuje. Pro závazek dle Kupní smlouvy se vylučuje zejména ust. § 2112 odst. 2, věta druhá OZ.

V případě řádného oznámení vad, za které Prodávající odpovídá, se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu, a to opravou vadného Zboží, výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné nebo slevou z kupní ceny, přičemž volba výše uvedeného způsobu je zcela na vlastním uvážení Prodávajícího.

Je-li na Zboží poskytnuta záruka za jakost, je Kupující povinen zjištěné záruční vady písemnou formou sdělit Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat záruční vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Kupující je současně povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody.

Za vady Zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením Prodávající nenese odpovědnost. Stejně tak nenese odpovědnost za vady způsobené neodborně provedenými opravami a úpravami Zboží, jakož i jinými zásahy ze strany Kupujícího nebo třetí osoby. Možnost liberace Prodávajícího z odpovědnosti za vady dle právních předpisů tím není dotčena.

9. Reklamace a práva kupujícího z vadného plnění (Spotřebitel)

Ujednání tohoto článku Podmínek se aplikuje pouze na ty Kupní smlouvy, ve kterých jako Kupující vystupuje spotřebitel nebo jiná osoba, která při uzavření Kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě Zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti (společně dále jen „Spotřebitel“)

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z vadného plnění a jakosti při převzetí se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ust. § 2165 a násl. OZ a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění). Kupujícím se rozumí Spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.


Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),

- výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

- vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

- u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

- vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci na doručovací adrese prodávajícího a to osobně po telefonické domluvě nebo zasláním vadného zboží poštou spolu s dokladem o koupi a popisem uplatňované vady.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce.

• že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu

• že je výrobek vadný

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení určenému objektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, Praha 2, 120 00

e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může taktéž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


10. Odpovědnost za škodu

Výše náhrady škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti Prodávajícího se omezuje na částku odpovídající 5% z ceny Zboží dle Kupní smlouvy bez DPH, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li Kupující Prodávanému škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li Prodávající jinak.

Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost Kupujícího odčinit Prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou Kupující způsobil.

Kupující přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP ukázala jako neplatná, neznamená to neplatnosti ostatních ustanovení či celých VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.